Patient information translations - Polish

Znieczulenie miejscowe podczas operacji oka

Local anaesthesia for your eye operation

Częste przypadki oraz ryzyko podczas znieczulenia

Common events and risks in anaesthesia

O znieczuleniu w przypadku poważnej operacji

Your anaesthetic for major surgery

Miś Ryś dostaje znieczulenie

Rees Bear has an anaesthetic

Przygotowania do operacji Zdrowiej Lepiej Szybciej

Fitter Better Sooner - preparing for surgery

Operacja z zastosowaniem znieczulenia

Having an operation with anaesthesia - An easy read booklet

O znieczuleniu przy chirurgii naczyniowej

Your anaesthetic for vascular surgery

Zewnątrzoponowe łagodzenie bólu po operacji

Epidural pain relief after surgery 

Zastrzeżenie prawne do ulotki RCoA

Należy pamiętać, że materiały te zostały przygotowane wyłącznie w celu dostarczania pacjentom ogólnych informacji (i że nie wolno ich wykorzystywać do celów komercyjnych ani biznesowych). Informacje zawarte w tych ulotkach nie mają stanowić porady (medycznej ani żadnej innej), na której można polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych w tej ulotce, należy zgłosić się po profesjonalną lub specjalistyczną poradę. W razie pytań związanych z jakimkolwiek zabiegiem medycznym (łącznie ze znieczuleniem) należy skontaktować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Pomimo dokładania wszelkich starań, żeby zapewnić prawidłowość informacji zawartych w niniejszych materiałach, nie składamy żadnych oświadczeń, poręczeń ani gwarancji, wyrażonych ani domniemanych, że informacje te są dokładne, kompletne i aktualne. W żaden sposób nie wykluczamy ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec pacjentów w przypadkach, w których byłoby to niezgodne z prawem.