Patient information translations - Welsh

Ymwadiad gwybodaeth cleifion RCoA

Nodwch fod y ffynonellau hyn ond wedi cael eu creu er mwyn rhoi gwybodaeth gyffredinol i gleifion (ni ddylid defnyddio'r ffynonellau am bwrpasau masnachol na busnes). Ni ddylid ystyried yr wybodaeth a gynhwysir yn y taflenni hyn yn gyngor (meddygol neu arall) y dylech ddibynnu arno. Rhaid i chi dderbyn cyngor arbenigol neu feddygol cyn cymryd, neu ymatal rhag, unrhyw weithred ar sail yr wybodaeth yn y daflen wybodaeth hon. Os oes gennych gwestiynau sy'n gysylltiedig ag unrhyw dechneg feddygol (gan gynnwys eich anaesthetig), dylech gysylltu â'ch meddyg neu weithiwr gofal iechyd cymwys.

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod yr wybodaeth yn y ffynonellau hyn mor gywir â phosib, nid ydym yn cynnig unrhyw gynrychioliadau neu warantau, boed yn ddatganedig neu'n oblygedig, bod yr wybodaeth yn gywir, cyflawn neu'n gyfoes. Nid ydym yn eithrio neu'n cyfyngu ein hatebolrwydd i chi dan unrhyw amgylchiadau lle byddai gwneud hynny yn anghyfreithlon.